معنی metaphorical thinking

تفکر استعاره‌ای یا مانندکننده‌ای (metaphorical thinking) نوعی تفکر است که در آن دو چیز که در ظاهر با هم تفاوت دارند، با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این مقایسه بر اساس شباهت‌هایی است که بین آن دو چیز وجود دارد. درواقع، تفکر استعاری یک فرایند شناختی پیچیده است که به ما امکان می‌دهد مفاهیم انتزاعی را با …

معنی metaphorical thinking ادامه »