بازه زمانی تکرار و تعداد واژگان مناسب در روش تیک ایت

در این مطلب دو موضوع را بررسی کرده ایم: یکی اینکه بازه زمانی مناسب برای تکرار  به روش تیک ایت چقدر باشد؟ دوم اینکه تعداد کلمه مناسب برای حفظ واژگان زبان انگلیسی به روش تیک ایت چقدر باشد؟ اگر درمورد روش تیک ایت نمی‌دانید، توصیه می‌شود دو مطلب کوتاه درمورد تیک ایت را بخوانید: حال …

بازه زمانی تکرار و تعداد واژگان مناسب در روش تیک ایت ادامه »