معنی Expert Intuition

در زبان انگلیسی، عبارت “expert intuition” را می‌توان”درک و تفکر سریع و دقیق یک متخصص” و به صورت ضمنی و با کمی تخفیف “حس ششم متخصص” معنی کرد. این عبارت اغلب برای توصیف توانایی افراد متخصص در اتخاذ تصمیمات سریع و دقیق با تکیه بر دانش و تجربه شخص استفاده می شود. در این پست …

معنی Expert Intuition ادامه »