معنی at the best of times

اصطلاح at the best of times به معنی «در بهترین حالت ممکن» است. معنی کلمه به کلمه «در بهترین اوقات» اشتباه است و معنی جمله و اصطلاح را به خوبی کامل نمی کند و مفهوم را نمی رساند. اصطلاح at the best of times به معنی «در بهترین حالت ممکن» است که در یک جمله …

معنی at the best of times ادامه »