منبع واژگان زبان انگلیسی: معرفی بهترین ها

بهترین منبع واژگان زبان انگلیسی چیست؟ چه کتاب زبان انگلیسی بخوانم؟ تعداد لغات مناسب برای حفظ کردن چیست؟ این‌ها ازجمله سؤالاتی هستند که هر زبان‌آموز انگلیسی از خود می‌پرسد؛ و به دنبال جوابشان می‌گردد.