معنی و مفهوم new year resolution

new year resolution تصمیمی است که در ابتدای سال می‌گیریم و با خودمان عهد می‌بندیم که تا پایان سال همه یا بخشی از آن را انجام دهیم. به جز تصمیم های شخصی، new year resolution برای شرکت ها و مجموعه های مدیریتی نیز کاربرد دارد. در این صورت، new year resolution را می توان به …

معنی و مفهوم new year resolution ادامه »