جلد ۵ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی

جلدهای اول و دوم و سوم و همچنین جلد چهارم کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی را به شما معرفی کردیم، اگر مطالب قبلی را خوانده باشید نیازی به تکرار نیست که بگوییم این کتاب ترجمه‌ی واژگان کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی است. هم اکنون جلد پنجم از مجموعه‌ی گلستان واژه های انگلیسی را به شما معرفی می کنیم:

همانند جلدهای پیشین، تعداد ۶۰۰ واژه در جلد پنج کتاب گلستان واژه های انگلیسی نیز آورده شده است، با این تفاوت که کلمات تخصصی تر، سخت تر ولی همچنان در زبان انگلیسی پرکاربرد هستند. طبیعی است که شما معنای بعضی از واژه های کلمات این جلد را از قبل بدانید، اما به شما قول می دهیم که واژه های این جلد شما را به چالش می کشانند.

در اشتباه هستید اگر فکر می کنید بدون دانستن واژگان جلد چهار کتاب گلستان واژه های انگلیسی به راحتی می توانید این کتاب را فرابگیرید؛ سلسله مراتب واژگان این مجموعه به گونه ایست که اگر از جلد اول شروع به یادگیری کنید خیلی کم با مشکل مواجه می شوید و روند سخت شدن واژگان به یکباره صورت نمی پذیرد، بنابراین اشتیاق شما برای یادگیری و حفظ واژگان زبان انگلیسی حفظ خواهد شد.

پس اگر مستقیماً به این صفحه وارد شده‌اید می‌توانید جلدهای قبل‌تر (شاید هم بعدتر) کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری را مشاهده کنید تا مناسبترین جلد را برای نقطه‌ی آغاز یادگیری واژگان زبان انگلیسی خود انتخاب کنید. پیشنهاد ما این است که با یک برنامه ریزی منظم و منسجم از جلدهای قبل شروع به حفظ لغات نمایید تا مطمئن شوید اکثر واژه‌های مورد نیاز برای یادگیری را بدون کم و کاست می دانید. تا با این کار روند تقویت دایره‌ی واژگان زبان انگلیسیتان به طور صحیح انجام پذیرد.

خرید کتاب « گلستان واژه های انگلیسی »:

این جلد به همراه جلد های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم را می توانید از طریق صفحه خرید کتاب گلستان واژه های انگلیسی خریداری کنید.

پیش از این قیمت هرجلد از این کتاب، ۱۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما در حال حاضر هر شش جلد یکجا و با تخفیف هزار تومانی فروخته می شود، پس شما می توانید هر ۶ جلد کتاب را با قیمت ۵۰۰۰ تومان خریداری کنید.

برای حفظ و مرور واژگان کتاب گلستان واژه های انگلیسی می توانید از روش تیک ایت (تیک ایت چیست؟روش استفاده از تیک ایت) استفاده نمایید؛ که امکان استفاده از آن در هر شش جلد، با قرارگیری هشت خانه برای تیک زدن فراهم گردیده است.

جزئیات بیشتر از سایر جلدها

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و لیست واژه های سایر جلدها می توانید به مطالب مرتبط با هرکدام مراجعه کنید.

جلد یک، جلد دو، جلد سه و جلد چهار

برای آشنایی بیشتر شما با واژگان جلد ۵ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی، آن‌ها را فهرست می‌کنیم:

A

Abbey‎     Abundant‎     Accessory‎     Accordingly‎     Accountant‎     Acid‎     Acquisition‎     Acute‎     Adapt‎     Addict‎     Adept‎     Adequate‎     Adjoin‎     Administration‎     Administrative‎     Administrator‎     Aesthetic‎     Affluent‎     Aggregate‎     Aggression     Aggressive‎     Allot‎     Altitude‎     Amnesty‎     Ample‎     Analytic‎     Anchor‎     Anthropology‎     Antibiotic‎     Antique‎     Appall‎     Applaud‎     Applicant‎     Appoint‎     Aquarium‎     Aquatic‎     Arbitrary‎     Archaic‎     Archeological‎     Archeology‎     Arena‎     Arid‎     Arrogant‎     Artifact‎     Aspect‎     Assert‎     Assess‎      Asset‎‎     Astonish‎     Astounded‎     Astronomical‎     Atom‎     Attorney‎     Attribute‎     Audit‎     Auditorium‎     Authentic‎     Autobiography‎     Automate

B

Bachelor‎     Bankrupt‎     Banquet‎     Barren‎     Behalf‎     Benevolent‎     Bias‎     Bilingual‎     Biography‎     Biological‎     Biosphere‎     Biotechnology‎     Bizarre‎     Boost‎     Braille‎     Brainstorm‎     Brass‎     Breadth‎     Bribe‎     Brook‎     Bud     Budget‎     Buoy‎     Burden

C

Cache‎     Calculus‎     Canyon‎     Capitalism‎     Capitalist     Captive‎     Cardboard‎     Catastrophe‎     Cater‎     Cathedral‎     ‎Celestial‎     Cellular‎     Celsius‎     Ceramic‎     Chaotic‎     Cholesterol‎     Chronic‎     Chronology‎     Circuit‎     Circumference‎     Cite‎     Clap‎     Clone‎     Coalition‎     Coarse‎     Coastline‎     Cognitive‎     Collision‎     Colloquial‎     ‎Combat‎     Comet‎     Commence‎     Commonplace‎     Companion‎     Compatible‎     Compel‎     Competence‎     Competent‎     Complement‎     Component‎     Compound‎     Compress‎     Compromise‎     Confer‎     Conform‎     Consecutive‎     Considerate‎     Consumption‎     Contempt‎      Context‎     Convenience‎     Convention‎     Coordinate‎     Corps‎     Correspond‎     Corrupt‎     Cosmetics‎     Courtyard‎     Craft‎     Crater‎     Creek‎     Crescent‎     Criteria‎     Crook‎     Crude‎     Crust‎     Cube‎     Culinary‎     Currency

D

Dash‎     Database‎     Dearth‎     Debris‎     Deceptive‎     Dedicate‎     Degrade‎     Deliberate‎     Dense‎     Dependence‎     Deprive‎     Designate‎     Despair‎     Deter‎     Devise‎     Diabetes‎     Digest‎     Dignity‎     Dilemma‎     Diminish‎     Diploma‎     Diplomat‎     Dire‎      Discipline‎     Disgust‎     Dispose‎     Disprove‎     Distort‎     Distract‎     Ditch‎     Dock‎     Dominance‎     Dominate‎     Donor‎     Drawback‎     Drill‎     Drought‎     Dumb‎     Duration‎     Dynamic‎

E

Ecology‎     Edible‎     Elaborate‎     Elapse‎     Eligible‎     Eliminate‎     Embed‎     Empathy‎     Employ‎     Enigma‎     Enterprise‎     Entitle‎     Epic‎     Equivalent‎     Erosion‎     Escort‎     Essence‎     Estate‎     Ethics‎     Excel‎     Excerpt‎     Executive‎     Expel‎     Expertise‎     Explicit‎     Exquisite‎     Extension‎     External‎     Extract

F

Fabulous‎     Facilitate‎     Facility‎     Faculty‎     Fad‎     Fanciful‎     Fantasy‎     Fast‎     Fatigue‎     Feat‎     Feedback‎     Fellow‎     Finance‎     Flap‎     Fleet‎     Fluorescent‎     Foe‎     Fore‎     Forthcoming‎     Fossil‎     Fracture‎     Fragile‎     Fragment‎     Framework‎     Fraud‎     Frequent‎     Furious‎     Furnish

G

Galaxy‎     Genuine     Geology‎     Gigantic‎     Glacier     Globe‎     Gloom‎     Gorgeous‎     Gossip‎     Gracious‎     Graduate‎      Graffiti‎     Grease‎     Grid‎     Gripe     Grueling‎     Grumble‎     Guardian‎     Gulf

H

Hack‎     Harness‎     Haste‎     Headquarters‎     Heap‎     Hemisphere‎     Heredity‎     Horizontal‎     Hostile‎     Hound‎     Hum‎     Humanitarian‎     Humanities‎     Humiliate‎     Hybrid‎     Hydrogen‎     Hygiene‎     Hygienic‎     Hypothesis‎

I

Ignorance‎     Immune‎     Impair‎     Impersonal‎     Implement‎     Implicate‎     Import‎     Impose‎     Imprint‎     Improve‎     Impulse     Incentive‎     Incline‎     Indifferent‎     Indigenous‎     Inevitable‎      Infer‎     Infinite‎     Inflate‎     Informative‎     Infrastructure‎     Inland‎     Innate     Innocence‎     Input‎     Insight‎     Insulate‎     Intake‎     Integrity‎     Intellect‎     Internal‎     Intimate‎     Intricate     Intrigue     Inventory‎     Inward‎     Irrigate‎

K

Keen‎     Kin‎     Knit‎     Knot‎

L

Landlord‎     Latter     Lease     Legacy‎     Legislate‎     Legitimate‎     Likewise‎     Limb     Linguist‎     Loaf‎     Longevity‎     Lyric

M

Magnet     Majesty‎     Malnutrition‎     Managerial‎     Mandatory‎     Manipulate‎     Manufacture‎     Marble‎     Masculine‎     Mast‎     Masterpiece‎     Maximize‎     Mechanism‎     Medication‎     Medieval‎     Meditate‎     Mend‎     Merchandise‎     Merge‎     Metabolism     Microchip     Migraine‎     Minimal‎     Minimize‎     Misconception‎     Misplace‎     Moderate‎     Moisture‎     Molecule‎     Monarch‎     Monetary‎     Monument‎     Mortgage‎     Multiple‎     ‎Mundane‎     Muscular‎     Mythology‎

N

Narrate‎     Nasty‎     Naughty‎     Nausea‎     Naval‎     Nectar‎     Nick‎     Nonetheless‎     Norm‎     Notion‎     Notorious‎      Nucleus

O

Oath‎     Obscure‎     Obsolete‎     Offset‎     Ongoing‎     Oppress‎     Opt‎     Optic‎     Optimism‎     Oracle‎     Orangutan‎     Orbit‎     Ornament‎     Outdated‎     Outlook‎     Outrage‎     Overall‎     Overlap‎     Overload‎     Overview‎     Overwhelm‎

P

Paltry‎     Parachute‎     Parasite‎     Partiality‎     Participant‎     Peculiar‎     Pedestrian‎     Peel‎     Peninsula‎     Perceive‎     Perception‎     Personnel‎     Pharmaceutical‎     Phase     Philanthropy‎     Physiology‎     Pinch     Pioneer‎     Plausible‎     Plumbing‎     Posture‎      Pouch‎     Prairie‎     Precaution‎     Precede‎     Precipitate‎     Precise‎     Prehistoric‎     Preliminary‎     Premise‎     Prescribe‎     Prescription‎     Prestige‎     Prevalent     Preview‎     Previous‎     Primate‎     Primitive‎     Probe‎     Proficient‎     Prominent‎     Prone     Proponent‎     Proportion‎     Provide‎     Provoke‎     Proximity‎     Publicity‎     Punctual‎

Q

Quantum     Quest‎

R

Rack‎     Radiate‎     Radical‎     Radioactive‎     ‎Ragged‎     Ratio     Realm‎     Recipient‎     Recruit‎     Rectify‎     Recur‎     Referee‎     Refine‎     Refund‎     Refute‎     Register‎     Reign‎     Relativity‎     Relevant‎     Remedy‎     Renaissance‎     Renowned‎     Repetitive‎     Reproductive‎     Reptile‎     Resourceful‎     Respective‎     Respirator‎     Restrict‎     Retail‎     Reunion‎     Revenue‎     Revere‎     Revive‎     Ridge     Rig‎     Rigid‎     Rite‎     Ritual‎     Roam‎     Rubbish‎     Rugged‎     Rust

S

Sacred‎     Sanctuary‎     Saturate‎     Saturated‎     Scarce‎     Secondhand‎     Sequence      Sever‎     Shaft‎     Shiver‎     Sibling‎     Significance‎      Simplicity‎     Simultaneous‎     Situate‎     Skeptic‎     Skinny‎     Slot‎     Sociable‎     Sociology‎     Solitary‎     Sow‎     Soy‎     Spade‎     Spatial‎     Specify‎     Spectacular‎     Spectator‎     Spectrum‎     Speculate‎     Sphere‎     Spiral     Spontaneous‎     Spouse‎     Stab‎     Stall‎     Status‎     Stereotype‎     Sticky‎     Stimulus‎     Straightforward‎     Strive‎     Submerge‎     Subsequent‎     ‎Subsidy‎     Substitute‎     Supernatural‎     Supervise‎     Surgeon‎     Suspicion‎     Sustenance‎     Symmetry‎     Synthetic

T

Tactic‎     Talkative‎      Tattoo‎     Tedious‎     Temperate‎     Tenant‎     Terminal‎     Terminate‎     Termite‎     Theme‎     Theoretical‎     Therapy‎     Thereby‎     Thrive‎     Thrust‎     Tolerance‎     Tolerate‎     Tow‎     Trail‎     Tramp‎     Transaction‎     Transfer‎     Transition‎     Transplant‎     Trendy‎     Tuition‎     Tusk‎     Twig

U

Ultimate‎     Undergo‎     Undergraduate‎     Upcoming‎     Update‎     Utility

V

Vague     ‎Violate‎     Viral     Virtue‎     Vulnerable

W

Wax‎     Weave‎     Welfare‎     Whereby

17 دیدگاه دربارهٔ «جلد ۵ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی»

  1. سلام دوست عزیز؛
   پس از خرید کتاب، بلافاصله به طور خودکار لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
   موفق باشید.

 1. سلام
  من هر چه تلاش کردم در وبسایت و کانال تلگرام هم عضو شدم اما نتوانستم جلدهای ۴و۵و۶ را دانلود کنم. ممکنه راهنمایی بفرمایید؟ ممنون

  1. سلام دوست گرامی؛
   برای خرید جلدهای ۱تا۶ کتاب گلستان واژه های انگلیسی، میتونید به صفحه خرید مراجعه کنید.
   اگر مشکلی بوجود آمد، لطفا به من اطلاع بده تا پیگیری کنم.
   متشکر

  2. سلام مجدد
   ممنون از پاسخگویی شما. متاسفانه من خارج از ایران هستم و امکان دسترسی را ندارم و از طرفی بابت ۶ جلد کتاب هم مبلغ بالایی نمیباشد و من با کمال میل دوست دارم پرداخت نمایم. آیا روش دیگری وجود دارد؟
   با سپاس از شما

  3. سلام دوست عزیز،
   خوشحالیم از اینکه کتاب برای شما قابل استفاده است.
   از طریق ایمیل، نحوه دریافت کتاب را برای شما توضیح داده ام.

   درود.

 2. سلام
  ببخشید من فقط جلد ۵ و ۶ رو میخام. هر کار میکنم تکی خرید رو نمیاره. ممکنه راهنمایی بفرمایید؟ ممنون

  1. سلام و وقت بخیر
   درسته، امکان خرید هر جلد جداگانه میسر نیست.
   می توانید هر ۶جلد را یکجا بخرید.

   درود

 3. سلام من ۳ روز پیش اقدام به خرید کردم ولی هنوز فایلهای دانلود برام ارسال نشده
  لطفا رسیدگی فرمایید…

  1. سلام و وقت بخیر.
   اطلاعات شما چک شد. عملیات پرداخت شما ناموفق بوده. برای همین لینکی برای شما ارسال نشده است. (هم از طریق درگاه پرداخت چک شد و هم از طریق اطلاعات سایت.)
   لطفا مجددا چک کنید، اگر از حساب شما هزینه کسر شده است، مجددا پیگیری خواهیم کرد.

   درود و سپاس.

  1. سلام خدمت شما
   لطفا اطلاعات خرید خودتون رو بفرستید تا پَس از بررسی، لینک دانلود کتاب برای شما فرستاده شود.
   درود وسپاس

 4. سلام و تشکر فراوان بابت زحمت خوبی که کشیدید.
  من ۵ جلد از کتاب های تهیه شده توسط شما رو دانلود کردم
  ج ۲و۳و۴و۵و۶
  اما راستش را بخواهید خاطره خوبی از پرداخت اینترنتی ندارم
  لطف کنید و یک شماره کارت بانکی برای بنده ارسال کنید تا مبلغ را تقدیم کنم
  باز هم از کار خوبتان ممنونم

  1. سلام دوست عزیز.
   خوشحالیم که کتابها برا شما مفید بوده است. امیدواریم آنها سبب ساز موفقیت های شما شوند.

   یکی از نکات برای اطمینان از دروازه های پرداخت اینترنتی، توجه به لوگوهای تاییده از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات است.
   مثلا، در همین سایت، در صفحه پرداخت لوگوی تاییده ی زرین پال یکی از موارد تضمین کننده ی اعتبار سایت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *